Záruční doba na mobilní telefon a jeho příslušenství obecně začíná dnem prodeje, který je uveden na platném originálu záručního listu, případně nabývacím daňovým dokladem. Tyto doklady musí obsahovat především typ zařízení, výrobní číslo, datum prodeje, identifikační údaje prodejce a podpis prodejce.

Záruční doba na zařízení, jehož kupující je fyzická osoba a který je prodán jako nové a bezvadné zařízení je 24 měsíců.

Záruční doba se v případě uplatnění odpovědnosti za vady v záruční době prodlužuje o dobu opravy. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zařízení převzít, se do záruční doby nepočítá, resp. o tuto dobu se prodlužuje termín ukončení záruční doby.

Neúplný nebo neoprávněně změněný záruční list či daňový doklad je neplatný.

Záruku na zařízení a jeho příslušenství nelze uplatnit v případě, kdy zařízení nebo jeho příslušenství vykazuje charakter běžného opotřebení. Záruka se nevztahuje na snížení kapacity používáním baterií a akumulátorů dle §2167 odst.b Občanského zákoníku.

Autorizovaný servis Britex CZ, s.r.o. je oprávněn odmítnout provedení záruční opravy v případě:
mechanickým poškozením zboží,
elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje), bylo-li zařízení připojeno na jiné než předepsané napájecí napětí,
používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, pokud byl předmět záruční opravy používán v rozporu s návodem k obsluze,
pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
při chybně provedeném upgrade firmware,
zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí,
závada byla způsobena ve spojení s nestandardním příslušenstvím.


Záruka nemůže být uplatněna v případě, je-li vyžadována modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí zařízení oproti zakoupenému provedení, nebo možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro jakou bylo navrženo, vyrobeno a schváleno. Pokud bude během opravy zjištěno, že závada není v souladu se záručními podmínkami, hradí náklady na opravu objednatel opravy. Dále se záruční oprava nevztahuje na speciální úpravy vzhledu a odblokování bezpečnostního kódu.


Záruka na provedený servisní úkon je v rozsahu: tři měsíce na provedenou práci a tři měsíce na použité náhradní díly. Záruka začíná běžet dnem převzetí zákazníkem. (Platná jen v případě nezáruční opravy)


Zařízení určené k prodeji a prodané v regionu Česká Republika, Slovensko

Důležité upozornění: Servis neopravuje samostatně zakoupené příslušenství Samsung. Reklamace je vždy nutno řešit s prodejcem popř. distributorem

Příslušenství: Při reklamaci příslušenství značky Samsung je VŽDY nutné do servisu zaslat i samotný přístroj (mobilní telefon/tablet/notebook). Veškeré samostatně zaslané příslušenství Samsung bude obratem vráceno zpět bez opravy na náklady objednatele reklamace.
Uživatelská data: Za data uložená v přístroji neručíme. Před odesláním výrobku na reklamaci se ujistěte, že máte svá uživatelská data zálohovaná.
Ochranná skla a fólie displeje: Ochranná skla a fólie displeje nejsou standardní součástí přístroje, jedná se o volitelné příslušenství a v případě nutnosti ověření stavu přístroje, demontáže přístroje vzhledem k technickému řešení zařízení, výměny dotykového panelu nebo swap jednotky, servisní středisko ochranné sklo ani fólii displeje nenahrazuje, neboť je určena pro jednorázové použití.
Pouzdra, ochranné kryty, apod.: Nezasílejte do reklamace nebo opravy zařízení s ochrannými pouzdry, kryty a jiným příslušenstvím.. Servis nemůže ručit za příslušenství, které není součástí obchodního balení přístroje.

Jsme smluvní partner pro operátory. Zařízení z distribuce: T-Mobile CZ, Vodafone CZ a O2 CZ.