Společnost Britex-CZ, s.r.o. je vlastníkem veškerých práv vlastnictví ve vztahu k této webové stránce, pokud není výslovně uvedeno jinak. Reprodukce, převod, rozšiřování nebo ukládání částí nebo celého obsahu v jakékoliv podobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti Britex-CZ, s.r.o. je zakázáno. Máte právo stránku pouze prohlížet a tisknout materiály v ní obsažené jenom pro osobní potřebu (neobchodní použití) nebo jako zdroj informací o službách společnosti Britex-CZ, s.r.o. za předpokladu, že na veškerých kopiích či výňatcích těchto dokumentů zůstanou zachována veškerá upozornění na autorská či jiná vlastnická práva a výhrady, jež jsou na nich uvedeny. Webovou stránku či její část nesmíte jinak kopírovat, publikovat ani měnit nebo dále prodávat jakékoliv informace, které jste si na ní přečetli nebo z ní vytiskli.

Společnost Britex-CZ, s.r.o. se neustále snaží své služby zlepšovat. Veškeré informace na této webové stránce proto podléhají změnám. Specifikace, ceny všech položek na této stránce jsou určeny pouze pro informační účely, nemohou být považovány za návrh smlouvy a nemusí být aktuální v době, kdy je prohlížíte. Kontaktujte, prosím naše operátory aby vám poskytli nejnovější informace a potvrdili veškeré specifikace a ceny.

Přístupem na tuto webovou stránku společnosti Britex-CZ, s.r.o. souhlasíte s těmito všeobecnými podmínkami. Prosíme, seznamte se s těmito všeobecnými podmínkami, které platí pro tuto webovou stránku. Pokud s těmito všeobecnými podmínkami nesouhlasíte, vezměte, prosím, na vědomí, že Vám není dovoleno používat tuto webovou stránku a prosíme Vás o její opuštění. Vaše používání těchto webových stránek a Váš vztah ke společnosti Britex-CZ, s.r.o. se řídí právem České republiky. Některé termíny zde použité jsou definovány na konci tohoto textu.

Tuto webovou stránku užíváte plně na vlastní riziko. Tato webová stránka, její obsah, a jakékoli výrobky nebo služby zde nabízené či uvedené jsou poskytovány „tak jak jsou“ a „jak jsou k dispozici a přístupné“. Společnost Britex-CZ, s.r.o, jejich zaměstnanci či zástupci neodpovídají za jakékoliv škody vzniklé na základě či v souvislosti s následujícími důvody: přístup, využití či nemožnost využití této webové stránky; jakékoli materiály, informace či doporučení, které se na této webové stránce objeví či vzniknou na základě výrobku nebo služeb na ní poskytovaných; prodlení, chyba či výpadek v provozu této webové stránky, výrobku nebo služeb na ní či jejím prostřednictvím nabízených. Toto celkové omezení odpovědnosti platí pro veškeré náhrady škody bez ohledu na jejich druh. Společnost Britex-CZ, s.r.o. neposkytuje záruku, že tato webová stránky bude bez přerušení funkční a/nebo bez závad a/nebo že neobsahuje viry a/nebo trojské koně a/nebo chyby, které mohou poškodit Váš počítač a/nebo server. Společnost Britex-CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo kontrolovat webovou stránku nebo kdykoliv k ní odejmout přístup. Společnost Britex-CZ, s.r.o. nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah jakýchkoli stránek neumístěných na této webové stránce či jakéhokoli jiného serveru/webové stránky, na něž zde bude případně odkaz. Společnost Britex-CZ, s.r.o. tedy nepřebírá jakoukoliv odpovědnost v souvislosti s jakýmkoliv servery/webovými stránkami na této webové stránce odkazovanými nebo přístupnými pomocí odkazu zde uvedeného, včetně mimo jiné odpovědnosti vzniklé na základě jakýchkoli obvinění, že obsah poskytnutý některou takovou třetí stranou porušuje zákony nebo práva jakékoli další osoby či subjektu.

Za data uložená v přístroji neručíme. Před odesláním výrobku na reklamaci se ujistěte, že máte svá uživatelská data zálohovaná.

Pokud potřebujete Společnost Britex-CZ, s.r.o. kontaktovat, napište laskavě na tuto adresu: Britex-CZ, s.r.o., Milady Horákové 125, 272 02 Kladno ; E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefonní číslo 312 24 24 16-9.

 

Změna v příjmu zakázky k opravě:

 
V případě nekompletnosti dokumentace (chybějící faktura/ZL, prodejní protokol, špatné IMEI, nečitelný doklad, atd.), nebo chybějícího příslušenství, které je uvedeno 
v reklamačním protokolu (baterie, sluchátka, nabíječka, datový kabel, paměťová karta atd.), bude tato odeslána zpět na náklady objednatele dobírkou. 
Objednatel bude zároveň informován servisem, o vrácení zakázky zpět a z jakého důvodu.

 

Při nepřevzetí zásilky a následného vrácení do servisu Britex-CZ, bude tato zásilka po dobu 6 měsíců uložena v depozitáři servisu, kde bude účtováno 
objednateli skladné ve výši 10,- Kč za každý započatý kalendářní den od nepřevzetí vrácené zásilky.

Tato částka bude objednateli naúčtována při vyzvednutí zakázky během úložné doby, včetně prvotního dopravného při nevyzvednutí.

Po uplynutí 6 měsíční lhůty, kdy si objednatel uloženou zakázku nevyzvedne, bude tato určena k likvidaci, bez nároku jakékoliv náhrady.

Společnost Britex-CZ, s.r.o., jakožto správce osobních údajů, je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění oprávněna sama zpracovávat Vaše osobní údaje, které jí poskytnete prostřednictvím této webové stránky, pouze s Vaším níže uvedeným souhlasem. Souhlasím s tím, aby společnost Britex-CZ, s.r.o., Milady Horákové 125, 272 02 Kladno ; E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefonní číslo 312 24 24 16-9 (dále jen „správce“), v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracovala mnou vložené údaje do určených formulářů k tomuto umístěných na této webové stránce, zařadila je do své databáze a dále použila za účelem nabízení obchodu a služeb a ke statistickým účelům. V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, souhlasím rovněž, aby mi byla prostřednictvím mého elektronického kontaktu, který jsem vložil/a do určených formulářů k tomuto, zasílána obchodní sdělení. Beru na vědomí, že mám právo přístupu k těmto osobním údajům, jsem oprávněn/a je opravit a dále že disponuji oprávněními uvedenými v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů, v platném znění, (tj. právo požadovat za podmínek v tomto zákone uvedených po správci či zpracovateli vysvětlení a odstranění závadného stavu, tj. zejména blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Souhlasím dále s tím, že osobní údaje poskytnuté shora uvedeným způsobem mohou být k výše uvedeným účelům poskytnuty jejich správcem pouze Britex-CZ, s.r.o. a těm subjektům, které zpracovávají osobní údaje pro správce na základě písemné smlouvy. Jejich seznam je na požádání k dispozici u správce a lze jej v této věci kontaktovat prostřednictvím v následujícím odstavci uvedených kontaktních údajů. Tento můj souhlas uděluji na dobu 10ti let s tím, že jej mohu kdykoliv předtím odvolat telefonicky na čísle 312 24 24 16-9, e-mailem na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. popřípadě písemně na adrese Britex-CZ, s.r.o., Milady Horákové 125, 272 02 Kladno, kde můžete získat informace o Vámi poskytnutých a správcem zpracovaných osobních údajích a uplatnit práva ve smyslu ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů, v platném znění, viz předchozí odstavec.

Vaše osobní údaje jsou bezpečně chráněny před neoprávněnými osobami, zneužitím či zveřejněním. Vaše osobní údaje jsou v bezpečí na počítačových serverech v kontrolovaném a chráněném prostředí, zajištěné nejmodernějším hardwarem a softwarovými systémy na ochranu dat a/nebo v tištěné podobě s maximálním zabezpečením proti přístupu neoprávněných osob. Data, která nemají povahu osobních údajů, jako jsou Vaše otázky, komentáře, nápady a názory, nejsou považována za informace důvěrného charakteru a lze je používat a zveřejňovat za účelem zlepšení činnosti společnosti Britex-CZ, s.r.o. bez jakéhokoliv závazku vůči Vám a bez jakéhokoli Vašeho nároku vůči společnosti Britex-CZ, s.r.o..

Tato webová stránka využívá soubory cookie, aby webovou stránku přizpůsobila Vašim potřebám. Cookie je textový soubor/kód, který webovou stránku uloží na váš pevný disk při vstupu na tuto webovou stránku. Tento soubor rozšiřuje funkce dostupné na webové stránce či umožňuje přesnější analýzu jejího využití. Tato webová stránka/server muže kupříkladu vytvořit soubor cookie, díky kterému nebudete muset při návštěvě této webové stránky opakovaně zadávat heslo či jinou informaci. Bez ohledu na způsob použití však soubory cookie nebudou shromaždovat osobní určitelné identifikační údaje. Můžete také nastavit svůj webový prohlížeč, aby tyto soubory/cookie buď přijímal nebo odmítal. Pokud se rozhodnete je odmítat, nebudete moci plně využít interaktivní prvky, které tato webová stránka obsahuje.

 

Reklamace a uplatnění nároku na náhradu škody

Reklamace škody vzniklé na zásilce musí být ohlášena bez zbytečného odkladu poté, kdy byla zjištěna. Reklamaci je oprávněn u zasílatele uplatnit pouze příkazce. V případě, že pojišťovna zasílatele uplatňuje regresní nárok vůči třetí straně, je příkazce povinen uplatnit reklamaci nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy mu byla zasílatelem tato skutečnost oznámena, nejpozději však do 6 měsíců od převzetí zásilky k přepravě.

K reklamaci musí být přiloženy doklady o vzniku škody během přepravy, její povaze,rozsahu a o výši skutečné škody ve lhůtě stanovené výše uvedeném  odst. tohoto článku obchodních podmínek. Vznik škody na přepravované zásilce se prokazuje zápisem o škodě,čestným prohlášením a vyčíslení skutečné škody,které  musí být doloženo věrohodným daňovým dokladem či fakturou, za které byly předměty nebo látky tvořící obsah zásilky pořízeny a vystavenou škodní fakturou.

Škodní nárok se vůči zasílateli uplatňuje zásadně bez DPH, a to ve všech případech s výjimkou škod řešených (v ekonomicky zdůvodněných případech) opravou poškozeného výrobku, která bude fakturována jako samostatný úkon, nebo v případech, kdy příkazce není plátcem DPH.

 

Pokud nebudou splněny včas tyto povinnosti dle odst. tohoto článku obchodních podmínek, má zasílatel / příkazce právo reklamaci zamítnout

Důležité

Sídlo